لیست کامل فرمان های پوسته ویندوز 10

دستورات پوسته یا فرمان شل (shell command) با استفاده از دیالوگ RUN (Windows + R )، سرچ، نوار آدرس فایل اکسپلورر، نوار آدرس اینترنت اکسپلورر قابل اجرا هستند و پوشه پوسته ویندوز را باز می کنند. در این راهنما لیست کامل فرامین پوسته ویندوز 10 آمده است که به سادگی می توان از آنها برای باز کردن مستقیم پوشه خاصی در ویندوز 10 استفاده کرد. دستوراتی که به رنگ قرمز هستند، جدیدا به ویندوز 10 اضافه شده اند و در نسخه های قبلی ویندوز وجود ندارد.

لیست کامل فرامین پوسته (shell command) در ویندوز 10

می توانید دستور پوسته را در داده مقدار رشته Name هر یک از کلیدهای CLSID (GUID) ارائه شده در مکان رجیستری زیر پیدا کنید.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions

همچنین می توانید با فرمان پوسته شورت کات (لیست شورت کات های ویندوز 10 را بخوانید) بسازید و برای اینکار عبارت explorer را به ابتدای فرمان شل اضافه کنید، مثل:

explorer shell:command

 

مسیری که باز می کند فرمان پوسته ویندوز
%UserProfile%\3D Objects
shell:3D Objects
%AppData%\Microsoft\Windows\AccountPictures
shell:AccountPictures
Control Panel\All Control Panel Items\Get Programs
shell:AddNewProgramsFolder
%AppData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools
shell:Administrative Tools
%AppData%
shell:AppData
%LocalAppData%\Microsoft\Windows\Application Shortcuts
shell:Application Shortcuts
Applications
shell:AppsFolder
Installed Updates
shell:AppUpdatesFolder
%LocalAppData%\Microsoft\Windows\INetCache
shell:Cache
%UserProfile%\Pictures\Camera Roll
shell:Camera Roll
%LocalAppData%\Microsoft\Windows\Burn\Burn
shell:CD Burning
Control Panel\All Control Panel Items\Programs and Features
shell:ChangeRemoveProgramsFolder
%ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools
shell:Common Administrative Tools
%ProgramData%
shell:Common AppData
%Public%\Desktop
shell:Common Desktop
%Public%\Documents
shell:Common Documents
%Public%\Downloads
shell:CommonDownloads
%Public%\Music
shell:CommonMusic
%Public%\Pictures
shell:CommonPictures
%ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
shell:Common Programs
%ProgramData%\Microsoft\Windows\Ringtones
shell:CommonRingtones
%ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
shell:Common Start Menu
%ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
shell:Common Startup
%ProgramData%\Microsoft\Windows\Templates
shell:Common Templates
%Public%\Videos
shell:CommonVideo
Control Panel\All Control Panel Items\Sync Center\Conflicts
shell:ConflictFolder
Control Panel\All Control Panel Items\Network Connections
shell:ConnectionsFolder
%UserProfile%\Contacts
shell:Contacts
Control Panel\All Control Panel Items
shell:ControlPanelFolder
%LocalAppData%\Microsoft\Windows\INetCookies
shell:Cookies
%LocalAppData%\Microsoft\Windows\INetCookies\Low
shell:Cookies\Low
%AppData%\Microsoft\Credentials
shell:CredentialManager
%AppData%\Microsoft\Crypto
shell:CryptoKeys
Desktop
shell:desktop
%ProgramData%\Microsoft\Windows\DeviceMetadataStore
shell:device Metadata Store
Libraries\Documents
shell:documentsLibrary
%UserProfile%\Downloads
shell:downloads
%AppData%\Microsoft\Protect
shell:dpapiKeys
%UserProfile%\Favorites
shell:Favorites
%WinDir%\Fonts
shell:Fonts
Games
shell:Games
%LocalAppData%\Microsoft\Windows\GameExplorer
shell:GameTasks
%LocalAppData%\Microsoft\Windows\History
shell:History
Homegroup\(user-name)
shell:HomeGroupCurrentUserFolder
Homegroup
shell:HomeGroupFolder
%AppData%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ ImplicitAppShortcuts 
shell:ImplicitAppShortcuts
Internet Explorer
shell:InternetFolder
Libraries
shell:Libraries
%UserProfile%\Links
shell:Links
%LocalAppData%
shell:Local AppData
%UserProfile%\AppData\LocalLow
shell:LocalAppDataLow
Libraries\Music
shell:MusicLibrary
This PC
shell:MyComputerFolder
%UserProfile%\Music
shell:My Music
%UserProfile%\Pictures
shell:My Pictures
%UserProfile%\Videos
shell:My Video
%AppData%\Microsoft\Windows\Network Shortcuts
shell:NetHood
Network
shell:NetworkPlacesFolder
OneDrive
shell:OneDrive
%UserProfile%\OneDrive\Pictures\Camera Roll
shell:OneDriveCameraRoll
%UserProfile%\OneDrive\Documents
shell:OneDriveDocuments
%UserProfile%\OneDrive\Music
shell:OneDriveMusic
%UserProfile%\OneDrive\Pictures
shell:OneDrivePictures
%UserProfile%\Documents
shell:Personal
Libraries\Pictures
shell:PicturesLibrary
All Control Panel Items\Printers
shell:PrintersFolder
%AppData%\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts
shell:PrintHood
%UserProfile%
shell:Profile
%ProgramFiles%
shell:ProgramFiles
%ProgramFiles%\Common Files
shell:ProgramFilesCommon
%ProgramFiles%\Common Files (64-bit Windows only)
shell:ProgramFilesCommonX64
%ProgramFiles(x86)%\Common Files (64-bit Windows only)
shell:ProgramFilesCommonX86
%ProgramFiles% (64-bit Windows only)
shell:ProgramFilesX64
%ProgramFiles(x86)% (64-bit Windows only)
shell:ProgramFilesX86
%AppData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
shell:Programs
%Public%
shell:Public
%Public%\AccountPictures
shell:PublicAccountPictures
%ProgramData%\Microsoft\Windows\GameExplorer
shell:PublicGameTasks
%Public%\Libraries
shell:PublicLibraries
%AppData%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
shell:Quick Launch
%AppData%\Microsoft\Windows\Recent
shell:Recent
Libraries\Recorded TV
shell:RecordedTVLibrary
Recycle Bin
shell:RecycleBinFolder
%WinDir%\Resources
shell:ResourceDir
%ProgramData%\Microsoft\Windows\Ringtones
shell:Ringtones
%LocalAppData%\Microsoft\Windows\RoamedTileImages
shell:Roamed Tile Images
%AppData%\Microsoft\Windows\RoamingTiles
shell:Roaming Tiles
%UserProfile%\Saved Games
shell:SavedGames
%UserProfile%\Pictures\Screenshots
shell:Screenshots
%UserProfile%\Searches
shell:Searches
%LocalAppData%\Microsoft\Windows\ConnectedSearch\History
shell:SearchHistoryFolder
search-ms:
shell:SearchHomeFolder
%LocalAppData%\Microsoft\Windows\ConnectedSearch\Templates
shell:SearchTemplatesFolder
%AppData%\Microsoft\Windows\SendTo
shell:SendTo
%AppData%\Microsoft\Windows\Start Menu
shell:Start Menu
StartMenuAllPrograms
shell:StartMenuAllPrograms
%AppData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
shell:Startup
Control Panel\All Control Panel Items\Sync Center
shell:SyncCenterFolder
Control Panel\All Control Panel Items\Sync Center\Sync Results
shell:SyncResultsFolder
Control Panel\All Control Panel Items\Sync Center\Sync Setup
shell:SyncSetupFolder
%WinDir%\System32
shell:System
%AppData%\Microsoft\SystemCertificates
shell:SystemCertificates
%WinDir%\SysWOW64
shell:SystemX86
%AppData%\Microsoft\Windows\Templates
shell:Templates
Desktop
shell:ThisPCDesktopFolder
%UserProfile%
shell:UsersFilesFolder
%AppData%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned
shell:User Pinned
%HomeDrive%\Users
shell:UserProfiles
%LocalAppData%\Programs
shell:UserProgramFiles
%LocalAppData%\Programs\Common
shell:UserProgramFilesCommon
Libraries
shell:UsersLibrariesFolder
Libraries\Videos
shell:VideosLibrary
%WinDir%
shell:Windows

 

اگر در اجرای این راهنما به مشکل برخورد کردید و سایر سئوالات و پیشنهادات خود را در بخش سئوالات عمومی انجمن پلکسا مطرح نمایید. گروه توسعه وب پلکسا به سئوالات شما پاسخ خواهند داد.

با ما شریک شوید

با ما باشید

قابل توجه وبمسترها

وبمستر گرامی

در صورتی که به دنبال جذب بازدید کننده یا ارتقای رنکینگ سایت خود هستید، پیشنهاد می کنیم پلکسا را یک پست یا مطلب مهمان کنید. همانطور که برای سایت خود مطلب می نویسید، مطلب خود را آماده و کد نویسی کرده و در پلکسا منتشر کنید. پلکسا هیچگونه دخل یا تصرفی در پست شما نخواهد داشت.

سئوالات، نظرات، پیشنهادات و مطالب خود را با ما و کاربران پلکسا در میان بگذارید - انجمن پلکسا