پروفایل های بلوتوث مورد پشتیبانی ویندوز 10

برای اینکه وسیله بلوتوث و قطعه های فرعی کامپیوتر که با بلوتوث کار می کنند، بتوانند در ویندوز 10 کار کنند، بایستی از یکی از پروفایل های مورد پشتیبانی ویندوز 10 استفاده کنند. لیست پروفایل های بلوتوث مورد پشتیبانی ویندوز 10 در زیر آمده است. برای مشاهده پروفایل مورد استفاده وسیله بلوتوث خود بایستی از دستنامه و راهنمای وسیله یا وبسایت کارخانه سازنده آن استفاده کنید.

ویندوز 10 از بلوتوث نسخه 4.1 و پروفایل های زیر استفاده می کند:

 • Advanced Audio Distribution Profile (A2DP 1.2)
 • Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP 1.3)
 • Bluetooth LE Generic Attribute (GATT) Client
 • Bluetooth LE Generic Attribute (GATT) Server
 • Dial-up Networking Profile (DUN 1.1)
 • Device ID Profile (DI 1.3)
 • Hands-Free Profile (HFP 1.6)
 • Hardcopy Cable Replacement Profile (HCRP 1.0)
 • HID over GATT Profile (HOGP 1.0)
 • Human Interface Device (HID 1.1)
 • Object Push Profile (OPP 1.1)
 • Personal Area Networking User Profile (PANU 1.0)
 • Serial Port Profile (SPP 1.2)