توضیحات در جاوا اسکریپت

در جاوا اسکریپت، توضیحات برای شرح کدها و بهتر شدن قابلیت خواندن قطعات کد استفاده می شود. از این خاصیت برای جلوگیری از اجرای قسمتی از کد در حین تست کدهای بدیل استفاده می شود.

- توضیحات یک خطی

توضیحات یک خطی در جاوا اسکریپت بعد از نماد // گذاشته می شود. هر متنی که پس از // گذاشته شود، در زمان اجرای کد نادیده گرفته می شود. در مثال زیر از توضیح یک خطی استفاده شده است:

توضیحات یک خطی

می توان توضیحات را در پایان هر خط کد قرار داد. مثل:

توضیحات یک خطی

- توضیحات چند خطی (پاراگرافی)

توضیح چند خطی یا یک پاراگراف توضیح با */ شروع شده و با */ خاتمه می یابد. در مثال زیر یک پاراگراف توضیح در ابتدای کد گذاشته شده است:

توضیحات چند خطی
رسم بر این است که از توضیح یک خطی استفاده شود. توضیح پاراگرافی برای اسناد و کدهای رسمی استفاده می شود.

- استفاده از توضیح برای پیشگیری از اجرا

برای تست کردن کدها، از کامنت استفاده می شود. وقتی // جلوی یک خط کد گذاشته می شود، آن را از کد اجرایی به توضیح تبدیل می کند. در مثال زیر برای جلوگیری از اجرای یک خط کد، از // استفاده شده است.

استفاده از توضیح برای پیشگیری از اجرا

می توان از یک بلوک برای جلوگیری از اجرای کد استفاده کرد. مثال:

استفاده از توضیح برای پیشگیری از اجرا