حلقه های for در PHP 5

حلقه های for در PHP یک قطعه کد را به دفعات مشخص تکرار می کنند.

حقله for در PHP

حلقه for در PHP زمانی استفاده می شود که از قبل می دانیم قطعه کد یا اسکریپت ما چند بار بایستی اجرا شود. دستور نوشتن حلقه for در PHP به صورت زیر است:

for (init counter; test counter; increment counter) {
code to be executed;
}

پارامترها:

  • init counter : مقدار اولیه کنتور حلقه را ست می کند
  • test counter : برای هر تکرار حلقه ارزیابی می شود. اگر این ارزیابی True برگرداند، حلقه ادامه می یابد. اگر به False ارزیابی شود، حلقه خاتمه می یابد
  • incerement counter : مقدار کنتور حلقه را افزایش می دهد

در مثال زیر اعداد 0 تا 10 نمایش داده می شود:

حلقه فرایچ در پی اچ پی

حلقه foreach در PHP

حلقه foreach در PHP فقط برای آرایه ها استفاده می شود. از این حلقه برای چرخش در میان هر یک از زوج کلید/مقدار آرایه استفاده می شود.
دستور نگارش حلقه foreach در PHP به صورت زیر است:

foreach ($array as $value) {
code to be executed;
}

برای هر بار تکرار حلقه، مقدار عنصر جاری آرایه به متغیر تخصیص داده می شود و اشاره گر آرایه یک واحد جلو می رود تا زمانی که به آخرین عنصر آرایه برسد.
در مثال زیر چرخش در میان آرایه را نشان می دهد که مقادیر موجود در آرایه (colors$) را روی صفحه نمایش نشان دهد:

حلقه foreach در پی اچ پی

آرایه ها در ادامه بحث خواهند شد.