دستور سوئیچ در PHP 5

دستور سوئیچ (switch) در PHP برای انجام اقدامات مختلف براساس شروط مختلف استفاده می شود.

از دستور سوئیچ برای انتخاب و اجرای یکی از چندین بلوک کد استفاده کنید. دستور سوئیچ به صورت زیر نوشته می شود:

switch (n) {
case label1:
code to be executed if n=label1;
break;
case label2:
code to be executed if n=label2;
break;
case label3:
code to be executed if n=label3;
break;

default:
code to be executed if n is different from all labels;
}

این دستور بدین شکل عمل می کند: ابتدا عبارت منفرد n (که اغلب اوقات یک متغیر است) را داریم که یکبار ارزیابی می شود. سپس مقدار این عبارت با مقادیر هر یک از case های ساختار سوئیچ مقایسه می شود. اگر مقداری یکسان وجود داشته باشد، قطعه کد مرتبط با آن case اجرا می شود. می توان از دستور break برای پیشگیری از ورود کد برای اجرای خودکار به case بعدی استفاده کرد. عبارت default زمانی استفاده می شود، که مقدار یکسانی برای مقدار عبارت n در ساختار سوئیچ یافت نشود. مثال:

دستور سوئیچ در پی اچ پی