یک نمونه فرم کامل نوشته شده با PHP

در این مقاله نشان می دهیم که چگونه اطلاعات وارد شده در فیلدهای ورودی فرم را پس از کلیک دکمه ارسال (سابمیت) توسط کاربر حفظ کنیم.

PHP- حفظ مقادیر وارد شده در فرم

برای نشان دادن مقادیر فیلدهای ورودی پس از کلیک دکمه ارسال توسط کاربر، ما یک اسکریپت PHP کوچک در داخل خصیصه مثدار فیلدهای ورودی زیر قرار می دهیم: نام، ایمیل، وبسایت

در فیلد متنی نظر، ما اسکریپتی بین تگ های < textarea > و < /textarea > قرار می دهیم. این اسکریپت کوچک از متغیرهای name, $email, $website و $comment$ خروجی می گیرد.

سپس ما همچنین نشان می دهیم که کدام دکمه رادیویی تیک خورده است. برای اینکار، بایستی خصیصه checked دکمه رادیویی را دستکاری کنیم (نه مقدار خصیصه در دکمه رادیویی):

 یک نمونه فرم کامل نوشته شده با PHP

فرم PHP کامل

در اینجا کد کامل اعتباربخشی فرم PHP زیر آمده است. پیش نمایش فرم:

 یک نمونه فرم کامل نوشته شده با PHP

کد فرم