مرتب کردن آرایه ها در PHP 5

عناصر ذخیره شده در آرایه را می توان بر حسب حروف الفبا یا ترتیب عددی از کوچک به بزرگ یا برعکس مرتب کرد.

توابع مرتب سازی آرایه ها در PHP

در این مقاله توابع مرتب سازی آرایه PHP که در زیر آمده است، بررسی خواهند شد:

  • تابع () sort : توابع را از کوچک به بزرگ یا صعودی (ascending) مرتب می کند
  • تابع () rsort : توابع را از بزرگ به کوچک یا نزولی (descending) مرتب می کند
  • تابع () asort : آرایه انجمنی را به صورت صعودی و بر حسب مقدار عناصر مرتب می کند
  • تابع () ksort : آرایه انجمنی را به صورت صعودی و بر حسب کلید عناصر مرتب می کند
  • تابع () arsort : آرایه انجمنی را به صورت نزولی و بر حسب مقدار عناصر مرتب می کند
  • تابع () krsort : آرایه انجمنی را به صورت نزولی و بر حسب کلید عناصر مرتب می کند

مرتب کردن آرایه ها به صورت صعودی – () sort

در مثال زیر عناصر آرایه car$ به صورت صعودی و بر حسب حروف الفبا مرتب می شوند:

مرتب کردن آرایه ها به صورت صعودی

در مثال زیر عناصر آرایه numbers$ به صورت صعودی و بر حسب اعداد مرتب می شوند:

مرتب کردن آرایه ها به صورت صعودی

مرتب کردن آرایه ها به صورت صعودی – () rsort

در مثال زیر عناصر آرایه car$ به صورت نزولی و بر حسب حروف الفبا مرتب می شوند:

مرتب کردن آرایه ها به صورت صعودی

در مثال زیر عناصر آرایه numbers$ به صورت نزولی و بر حسب اعداد مرتب می شوند:

مرتب کردن آرایه ها به صورت صعودی

مرتب کردن آرایه ها (ترتیب صعودی) بر حسب مقدار عناصر – () asort

در مثال زیر یک آرایه انجمنی بر حسب مقدار عناصر به صورت صعودی مرتب می شود:

مرتب کردن آرایه ها (ترتیب صعودی) بر حسب مقدار عناصر

مرتب کردن آرایه ها (ترتیب صعودی) بر حسب کلید عناصر – () ksort

در مثال زیر یک آرایه انجمنی بر حسب کلید عناصر به صورت صعودی مرتب می شود:

مرتب کردن آرایه ها (ترتیب صعودی) بر حسب کلید عناصر

مرتب کردن آرایه ها (ترتیب نزولی) بر حسب مقدار عناصر – () arsort

در مثال زیر یک آرایه انجمنی بر حسب مقدار عناصر به صورت نزولی مرتب می شود:

مرتب کردن آرایه ها (ترتیب نزولی) بر حسب مقدار عناصر

مرتب کردن آرایه ها (ترتیب نزولی) بر حسب کلید عناصر – () krsort

در مثال زیر یک آرایه انجمنی بر حسب کلید عناصر به صورت نزولی مرتب می شود:

مرتب کردن آرایه ها (ترتیب نزولی) بر حسب کلید عناصر

مرجع کامل آرایه های PHP اطلاعات کاملی در مورد توابع مرتب سازی آرایه ها به همراه شرح و مثال ارائه کرده است. مثلا مورد استفاده هر یک از توابع بحث شده است. مرجع PHP را برای اطلاعات بیشتر بخوانید.