ثابت ها در PHP 5

ثابت ها شبیه به متغیرها هستند به استثنای اینکه وقتی تعریف شدند، دیگر نمی توان آنها را تغییر داده یا مقدار آن را تخلیه کرد.

ثابت های PHP

ثابت یک شناسه (نام) برای یک مقدار ساده است. مقدار ثابت را نمی توان در طی اسکریپت تغییر داد. اسم معتبر ثابت با حرف یا زیر خط شروع می شود (قبل از اسم ثابت نماد $ همانند متغیرها گذاشته نمی شود).

توجه: برخلاف متغیرها، ثابت ها در کل اسکریپت به طور اتوماتیک گلوبال خواهند بود.

طریقه تعریف ثابت در PHP

برای ایجاد ثابت از تابع () define استفاده می شود. دستور این تابع بصورت زیر است:

define(name, value, case-insensitive)

پارامترهای آن عبارتند از:

  • : نام ثابت را مشخص می کند
  • : مقدار ثابت را تعیین می کند
  • : مشخص می کند که آیا نام ثابت به حروف حساس باشد یا خیر. پیش فرض این پارامتر false است.

در مثال زیر یک ثابت با اسم حساس به حروف بزرگ و کوچک ایجاد می شود:

تعریف ثابت در پی اچ پی

در مثال زیر یک ثابت با نام غیر حساس به حروف بزرگ و کوچک ایجاد می شود:

ثابت ها در پی اچ پی

ثابت ها Global هستند

ثابت ها به طور خودکار گلوبال تعریف می شوند و می توان از ثابت در سراسر اسکریپت یا برنامه استفاده کرد. در مثال زیر از ثابت در داخل تابع استفاده می شود، حتی زمانی که ثابت در خارج از تابع تعریف شده است:

ثابت ها در پی اچ پی گلوبال هستند