دستورات echo و print در PHP 5

در PHP دو شیوه ساده برای ارسال یا گرفتن خروجی وجود دارد: دستوارت echo و print

در این راهنما بیشتر از دستور echo (و گاهی print) در مثال ها استفاده خواهد شد. بنابراین در این مطلب کمی بیشتر در مورد این دو دستور صحبت می کنیم.

دستوارت echo و print در PHP

این دو دستور کم و بیش مشابه هستند. هر دو برای ارسال خروجی داده ها به صفحه نمایش استفاده می شوند. تفاوت این دو دستور خیلی جزئی است: دستور echo برگشتی ندارد اما دستور print دارای مقدار برگشتی 1 است، بنابراین می توان از آن در دستورات استفاده کرد. دستور echo می تواند چندین پارامتر بگیرد (گرچه بندرت از این حالت استفاده می شود)، در حالی که دستور print تنها یک آرگومان می گیرد. بطور حاشیه ای echo از دستور print سریعتر است.

دستور echo در PHP

دستور اکو را می توان با یا بدون پرانتز استفاده کرد. یعنی echo و ()echo

استفاده از دستور echo برای نمایش متن

در مثال زیر طریقه ارسال خروجی متنی با استفاده از دستور echo آمده است (توجه کنید که متن می تواند حاوی تگ و مارک آپ HTML باشد):

دستور اکو در پی اچ پی

استفاده از دستور echo برای نمایش متغیرها

در مثال زیر طریقه ارسال خروجی متنی و متغیرها با استفاده از دستور echo نشان داده شده است:

دستور اکو برای نمایش متغیر

دستور print در PHP

دستور print را می توان با یا بدون پرانتز استفاده کرد: print یا ()print

نمایش متن با استفاده از دستور print

مثال زیر نشان می دهد که چگونه خروجی متنی را با دستور print ارسال کنیم (توجه کنید که متن می تواند حاوی تگ و مارک آپ HTML باشد):

دستور پرینت در پی اچ پی

نمایش متغیرها با استفاده از دستور print

مثال زیر نشان می دهد که چگونه متن و حاصل متغیرها با استفاده از دستور print به خروجی ارسال شود:

دستور پرینت پی اچ پی برای نمایش متغیر